close
تبلیغات در اینترنت
فروشگاه اینترنتی سنترکالا centerkalla مرکز کالاها لوازم تجهیزات خانه اشپزخانه شخصی پزشکی اداری با قیمت مناسب و منصفانه - 240

فروشگاه اینترنتی سنترکالا centerkalla مرکز کالاها لوازم تجهیزات خانه اشپزخانه شخصی پزشکی اداری با قیمت مناسب و منصفانه

صفحات جانبی

تماس با ما

سه رویکردTQM,BPR,LO دوم

بنام خدا

درمقاله پیشین به تعدادی ازتفاوتهاوشباهتهای مدیریت کیفیت جامع وبازمهندسی فرایندهای کاری گسازمانهای یادگیرنده به عنوان رویکردهایی که تقریباطی دودهه گذشته موفقیتهای زیادی برای سازمانهای مختلف داشته خدمتتان بیان کردیم ودراین نوشته به بخش دیگری ازاین مباحث می پردازیم..... 

سازمان یادگیرنده درنتیجه یادگیری سازمانی وتغییررفتارکارکنان بوجودمی اید... رویکردمدیریت کیفیت فراگیروبازمهندسی فرایندهای کاری ناظربرتغییرات فرهنگ سازمانیست... سازمانهای یادگیرنده ومدیریت کیفیت فراگیربرنقش توسعه منابع سازمانی تاکیددارندوهردورویکردبه کارتیمی،دیذگاه سیستمی، سازگاری بامحیط وتوانایی یادگیری تاکیددارند... اصول ومفاهیم مدیریت کیفیت فراگیرازایجادتحول سازمان به سمت سازمان یادگیرنده حمایت میکند... 

هرسه رویکردسازمان رانظامی بازمی بینندودتعامل بامحیط پیچیده،متغیروپویامیدانندوباتوجه به اینهابه ارائه طریقی برای تحول واداره سازمان میپردازند..... 

مدیریت کیفیت فراگیرسازمان رانظامی بازمیداندکه برای خدمت به مشتریان طراحی شده است وبرای براورده ساختن نیازهای مشتریان سازمان بایدنظامهایش رابهبودبخشد... بازمهندسی فرایندهای کاری سازمان رانظامی بازمیداندکه هدفش ایجادارزش افزوده به مشتریان وخدمت گیرندگان ان است توجه وتاکیدان برستاده ونتایجی که عایدمشتریان وخدمت گیرندگان میشوداست...

پویایی نظامهابه عنوان مهمترین قاعده برای تحول به سمت سازمان یادگیرنده است ومهمترین عامل بازدارنده برای یادگیری سازمانی کمبودنگرش سیستمی،غرق شدن دروقایع روزمره سازمان بجای کل نگری گدرک نکردن اثرهراقدام درطول زمان است... مدیریت کیفیت فراگیربرارتباط اجزای سازمان بایکدیگرتاکیدداردبازمهندسی بریکپارچگی فرایندهای کاری تاکیددارد...... باسپاس ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داودسیف الهی درنوشته های بعدی بیشتربه تشریح این سه رویکردخواهیم پرداخت موفق وپیروزباشید.


سه رویکردTQM,BPR,LO اول

بنام خدا

باسلام وعرض ادب حضوربزرگواران

درطی چندمقاله درباره مزیتها،معایب وتفاوتهاوشباهتهای مدیریت کیفیت جامع TQM وبازمهندسی مجددفرایندهای کاری BPR وسازمانهای یادگیرندهLO بصورت مفیدوکوتاه صحبت خواهیم کردواطلاعات خوبی ارائه میکنیم.... بازمهندسی فرایندهای کاری دومتغیرمحیطی مشتری وفناوری رادارای اهمیت ویژه ای میداند... درفناوری جدیداطلاعات بدست اوردن اطلاعات وسیعتروسریعترواسانترازکیفیت فراورده وخدمات دردوره کنونی توسط مشتری براحتی انجام میشود.. پیشرفت فناوری موجب بهره وری بیشتر،هزسنه کمتر،عرضه بیش ازتقاضاوچرخه کوتاه عمرتولیدات شده است... سازمان یادگیرنده باتکیه بردانش خودمتغیرهای اصلی محیطی راشناسایی وباانهاسازگارمیشودیابرانهااثرمیگذارد... مدیران محلی معمولادارای اطلاعات بهنگام درباره علایق مشتریان،اقدامات رقبا،وروندهای موجوددربازارهاهستندودرنتیجه برای راهبری سازگاری که لازمه تغییرات است ازصلاحیت بیشتری برخوردارند... اهمیت وتوجه به توسعه منابع انسانی دردیدگاه مدیریت کیفیت جامع وسازمانهای یادگیرنده بسیارزیاداست وتوانمندسازی که یکی ازاصول مهم این دودیدگاه است وبه معنی توسعه رهبری تاسطوح پایین ترسازمان است واین توسعه نیازبه اموزش دارد... نگرش هرسه رویکرددرزمینه مدیریت متفاوت بامکاتب کلاسیک است ، مدیریت نقش رهبری سازمان وهدایت تیم هاوگروههای کاری راداردوبجای تمرکزدرامربرنامه ریزی وتصمیم گیری توجه ویژه به تامین منابع وانتقال ان به سازمان برای کمک به تیم هاوگروههای سازماندهی شده وهماهنگی انهابایکدیگردارد.... باسپاس ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داودسیف الهی درسری مقالات بعدبیشتربه مزیتها وتفاوتهاوشباهتهای این سه رویکردمی پردازیم.


ویژگیهای افرادخوداتکاوخودباور(۱)

بنام خدا

باسلام وعرض ادب خدمت بزرگواران

درطی چندمقاله می خواهیم درموردافرادخوداتکاوخودباورصحبت کنیم وبه تبادل نظربپردازیم مجموعه خصوصیاتی که افرادخوداتکادارندرابررسی کنیم وقوتهاوضعفهای انان رابیان کنیم. 

ویژگیهاوخصوصیات افرادخوداتکا:

۱-انان توانایی درک اهمیت رویدادهارادارندبدون انکه تحت تاثیراراوعقایددیگران قراربگیرندویاگرفتارپیش داوریهای شخصی شوند.

۲-درمقابل مواردزیان اورپایداری ومقاومت دارندوفعالیت یکنواخت وروشمندوهمراباداوری درست دارندوفعالیتی ارام ومنظم باتقسیم بندی ماهرانه فعالیتهانسبت به زمان دارند.

۳-توانایی تصمیم سازی وعمل دارندبدون انکه بدلیل مخاطرات جانبی ازمسیروهدف اصلی که انتخاب کرده اندمنحرف شوندولی درعین حال انعطاف پذیری لازم راهم دارند.

۴-هوشیاری وروشن بینی وحضورذهن وداوری صحیح دارندوحل مشکلات برای انهالذت بخش است چالشهارادوستدارندوازان گریزان نیستند.

۵-مسولیت پذیرومتعهدبه عهدهاوقراردادهاومیثاق هاهستندوپیامدهای تصمیمات خودرامی پذیرندوامادگی کامل برای رویارویی بامشکلات ومبارزه باانهاهستند.

۶-میداننداگرچنداندیشه درذهن داشته باشندنیروی عصبی اشان بطورهمزمان درجهات مختلف پراکنده میشودوبرکاراصلی متمرکزنمیشودودچارهواس پرتی وپریشانی خواهندشد.

۷-قدرت کارکردن بمدت طولانی بدون احساس خستگی رادارندومیدانندبیشترافرادازرفتاراو برای خودالگوسازی میکنند،ازابزارکارامددرجای خوداستفاده میکنند.

۸-تغذیه منطقی وعاقلانه وباکیفیت دارندزیرامیدانندبایدانرژی کافی برای انجام کارهای مهم اشان راداشته باشندبرای انان هرپیروزی اعتمادبیشتری میدهد.

۹-انان شخصامی اندیشندوداوری میکنندوبدنبال خودنمایی وفخرفروشی وتاییدهمگان نیستندزیراانراضعف وبی احترامی به سایرین میدانندانان ازداوری درست رضایت دارند.

۱۰-میدانندکسانیکه زیاده ازحدکارمیکنندموفق نیستندوزیاده ازحدکارکردن پیش رفتن تاسرحدفرسودگی وسرحدویرانی خویشتن است.

۱۱-انگیزه واشتیاق فراوان وتمایل به انجام کاریاکارهایی که به انان سپرده میشوددارند واین افرادانگیزه واشتیاق لازم برای کارکردن رانیزدردیگران بوجودمی اورند.

۱۲-اعتمادبه نفس دارندمیدانندبه قدرت بی نهایت خداوندی وصل هستندومی توانندباتکیه بران تمامی مشکلات خودشان وبسیاری افراددیگرراحل کنندخودرامیشناسندوبه تواناییهای خوداگاهند. 

باسپاس ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داودسیف الهی درمقالات بعدی بیشتربه تشریح خصوصیات این افرادخواهیم پرداخت. ونکته ایی که بایدبدانیم اینس


کولرگازی ایستاده جدید سامسونگ Samsung مدل Memory AF28FSS

کولرگازی ایستاده جدید سامسونگ Samsung مدل Memory AF28FSS

وری، با رده مصرکولرگازی دیواری سرد و گرم سری ممف انرژی +A، کولر گازی سرمایشی و گرمایشی، 50% صرفه جویی در مصرف انرژی، کولر گازی ایستاده با ظرفیت 28000BTU/H 

 

قیمت:8770000 تومان

مشخصات:

 کولرگازی دیواری سرد و گرم سری مموری

اینورتر هوشمند Smart Inverter

تک پانل , با رده مصرف انرژی +A , کولر گازی سرمایشی و گرمایشی

کولر گازی ایستاده با ظرفیت 28000BTU/H , کمپرسور اینورتر هوشمند

50% صرفه جویی در مصرف انرژی , قابلیت کارکرد تا دمای 52 درجه سانتیگراد

پرتاب هوای توربو جت , گردش هوا به صورت چرخشی از طریق 3 دریچه مجزا

تصفیه هوای کامل از طریق سیستم دکتر ویروس

فیلتر Full HD: جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

فیلتر جدید Zero

سنسور هوشمند با قابلیت تشخیص چهره افراد

خاموش کردن خودکار دستگاه در صورت عدم حضو رفرد

 قابلیت سرمایش و گرمایش کامل در تابستان و زمستان

طراحی شیک و منحصر به فرد

ظرفیت سرمایش  28000BTU/H , ظرفیت گرمایش    28000BTU/H , با مبرد R140 سازگار با محیط زیست

زدایش رطوبت: 3.7 لیتر/ساعت , گردش هوا (حداکثر): 18 متر مکعب/دقیقه

جریان کاری (سرمایش) : 9.5 آمپر , جریان کاری (گرمایش) : 9.5 آمپر

سطح نویز:

فضای بسته بالا/پایین : 48/38

مصرف برق در حالت سرمایش: 2600 وات تا 3200 وات

مصرف برق در حالت گرمایش:   2700 وات

دارای سیستم های: خواب راحت، MPI، سیستم سلامتی نقره ای، سیستم کاهنده رطوبت، سیستم TURBO

فیلتر PURE , فیلتر CATECHIN , فیلتر DEODORIZING

دارای تایمر , سیستم صرفه جویی در برق , شروع به کار خودکار

تغییرات خودکار , سه درجه قدرت سرمایش و گرمایش روی کنترل

چهار درجه قدرت باد خالی روی کنترل ,تصفیه هوای کامل از طریق سیستم دکتر ویروس

سنسور هوشمند با قابلیت تشخیص افراد و خاموش کردن خودکار دستگاه در صورت عدم حضور فرد در محیط

طراحی شیک و منحصر به فرد

قابلیت کارکرد تا دمای 52 درجه سانتی گراد(محدوده دما برای سرمایش از 5- تا 52 درجه سانتی گراد و دما برای گرمایش از 20- تا 24 درجه سانتی گراد)

بامبرد R410

ابعاد پنل (HxWxD):

1948x269x360 میلی متر , 5 سال ضمانت کمپرسور , 18 ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر

با ضمانت نامه  سام سرویس

 ویژگی ها

 سه جریان هوای چرخشی قدرتمند که از طریق مکانیسم موتور جت شکل می گیرند، با سرعت و کارایی بیشتری خانه را خنک می کنند و در یک چشم به هم زدن خانه شما را به محلی خنک و راحت تبدیل می کنند.

 خنک کنندگی جت توربو - 7 نوع جریان هوا

با کمک سه فن مجزایی که می توان آنها را با هم یا به تنهایی بکار انداخت، این امکان را برای شما فراهم می سازند تا انواع مختلف سیستم های خنک کنندگی را متناسب با فعالیت های مختلف استفاده نمایید. بنابراین می توانید با مصرف حداقل میزان انرژی از حداکثر بازده سرمایشی برخوردار گردید.

 

صرفه جویی در مصرف انرژی - کمپرسور اینورتر هوشمند

 

کمپرسور اینورتر هوشمند سرعت خود را متناسب با دمای محیط پیرامون تنظیم می کند. بدین ترتیب و بواسطه اینکه تنها با سرعت لازمه عمل می کند، این کمپرسور اتلاف انرژی و به نوبه خود مصرف انرژی را به حداقل می رساند. علاوه بر این، سه فن مجزای دستگاه این قابلیت را دارند که همزمان با هم اما به صورت مجزا کار کنند. هر چه تعداد فن کمتری روشن باشد، مبلغ قبض برق شما نیز کمتر خواهد بود.

 

پاکسازی هوا- قابلیت Virus Doctor

 

فناوری حیرت انگیز تصفیه هوای موسوم به Virus Doctor تمامی آلاینده های زیانبخش موجود در هوا از قبیل باکتری هایی که از فیلترهای فیزیکی عبور می شوند را از بین می برد و آنها را به بخار آب بی خطر مبدل می سازد.

 

پاکسازی هوا- رطوبت زدایی سالم

 

با کمک واحد رطوبت زدای داخلی تعبیه شده در دستگاه از این پس خانه شما در مقابل باکتری ها و کپک هایی که بواسطه رطوبت بالای دستگاه در آن تجمع می کردند، محافظت خواهد شد.

 

طراحی- نورپردازی طرح یخ

 

وقتی فن مجزا کار می کند، با نورپردازی بسیار جذاب طرح یخ آبی رنگ دوچندان زیبا به نظر می رسد. بنابراین خانه شما غرق در نورهای زیبا خواهد شد و بدین ترتیب متوجه می شوید کولر گازی در حال کار کردن است.

 

پاکسازی هوا- فیلتر صفر

 

فیلتر نواری جادویی از خاصیت مغناطیسی برای پاکسازی و سالم سازی هوا استفاده می کند، بدون اینکه حتی ریزترین ذرات گرد و خاک قادر به عبور از آن باشند. در یک چشم به هم زدن فضای وسیعی را پاکسازی و هوا را تازه کنید / بدون نگرانی از افزایش هزینه برق همه روزه از آن استفاده کنید / فیلتر را به سرعت و به راحتی با آب تمیز کنید.

 

طراحی - شیک و سبک روز

 

 

تصفیه هوای منزل به بهترین نحو ممکن

 

به هوای تازه فکر کنید. سیستم Virus Doctor سامسونگ کیفیت هوای داخل را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد تا در هر نفس، هوای تازه و سالم را استنشاق کنید. این سیستم آلاینده های بیولوژیک نامرئی و مضر برای سلامتی مانند ویروس ها، باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از بین می برد تا شما را در برابر بیماری ها و ناخوشی های روزمره محافظت نماید. سیستم Virus Doctor می تواند بیش از 19.16 متر مکعب فضا را تصفیه کند و نه تنها هوای تازه برای منزل شما به ارمغان خواهد آورد بلکه قابلیت های آن فراتر از سایر رقبا است.

 

خواب خوش با حالت Good Sleep

 

بی خوابی شبانه اثر بدی روی شما در طول روز خواهد گذاشت. به همین خاطر است که قابلیت خواب خوش سامسونگ شرایط هوایی ایده آل را در اتاق خواب شما برقرار می سازد. با سیستم کنترل دقیق دما و تنظیم خودکار رطوبت، کلیه سه مرحله خواب شما از رطوبت و گرما محافظت شده و صبح با روحیه ای عالی بیدار خواهید تا روز جدیدی را شروع کنید. خواب خوش نه تنها دقایق و ساعت های بی خوابی را به شما بر می گرداند، بلکه در مقایسه با حالت خنک کنندگی عادی تا 36% در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می نماید.


کولرگازی سامسونگ Samsung مدل AS25VB

کولرگازی سامسونگ Samsung مدل AS25VB

کولرگازی تک پنل سری Neo Viance، با سیستم Plasma Ion، کولر گازی سرمایش و گرمایشی، اسپیلت آینه ای، ظرفیت سرمایش و گرمایش 23500 BTU/H 

 

3,197,000 تومان (مدلAS25VB فقط سرمایشی، قیمت : 2998000تومان) (مدلAS13VB ، سرمایشی وگرمایشی ، قیمت:3090000 تومان)

مشخصات

 کولرگازی دیواری تک پنل سری Neo Viance ، کولر گازی سرمایش و گرمایشی

اسپیلت آینه ای با سیستم Plasma Ion ، ظرفیت سرمایش  23500 BTU/H

ظرفیت گرمایش  23500 BTU/H ، زدایش رطوبت: 2.6 لیتر/ساعت ، گردش هوا (حداکثر): 13 مترمکعب/دقیقه

سطح نویز:

فضای بسته بالا/پایین : 42/35 ، مصرف برق در حالت سرمایش: 2600 وات

مصرف برق در حالت گرمایش: 2600 وات

قابلیت 99% زدودن ویروسها و باکتریهای موجود در هوا توسط سیستم S-Plasma Ion

فیلتر کاتچین ، فیلتر ضدبو

حذف ذرات معلق آلرژی زا و نابود کننده ویروس آنفلوآنزا ، فیلتر سیلور نانو

سیستم Good Sleep II ، سیستم شستشوی اتوماتیک اواپراتور(پانل داخلی)

سیستم تولید سرمایش سریع Turbo Cooling ، صرفه جویی در مصرف انرژی Energy Saving

کمپرسور UTR و قابلیت کارکرد تا دمای 54 درجه سانتیگراد

منبع تغذیه: Φ/V/Hz : 1/220~240/50 ، جریان کاری (سرمایش) : 9.5 آمپر

ابعاد پنل (HxWxD):

30x107x21 سانتی متر

ابعاد کمپرسور (HxWxD):

54x79x29 سانتی متر

وزن پنل: 13 کیلوگرم ، وزن کمپرسور: 41 کیلوگرم ، 5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت کلیه قطعات 5 متر لوله رایگان ، نصب رایگان ،با ضمانت نامه  سام سرویس

 ویژگی ها

تصفیه هوای منزل به بهترین نحو ممکن

 

به هوای تازه فکر کنید. سیستم Virus Doctor سامسونگ کیفیت هوای داخل را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد تا در هر نفس، هوای تازه و سالم را استنشاق کنید. این سیستم آلاینده های بیولوژیک نامرئی و مضر برای سلامتی مانند ویروس ها، باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از بین می برد تا شما را در برابر بیماری ها و ناخوشی های روزمره محافظت نماید. سیستم Virus Doctor می تواند بیش از 19.16 متر مکعب فضا را تصفیه کند و نه تنها هوای تازه برای منزل شما به ارمغان خواهد آورد بلکه قابلیت های آن فراتر از سایر رقبا است.

 

خواب خوش با حالت Good Sleep

 

بی خوابی شبانه اثر بدی روی شما در طول روز خواهد گذاشت. به همین خاطر است که قابلیت خواب خوش سامسونگ شرایط هوایی ایده آل را در اتاق خواب شما برقرار می سازد. با سیستم کنترل دقیق دما و تنظیم خودکار رطوبت، کلیه سه مرحله خواب شما از رطوبت و گرما محافظت شده و صبح با روحیه ای عالی بیدار خواهید تا روز جدیدی را شروع کنید. خواب خوش نه تنها دقایق و ساعت های بی خوابی را به شما بر می گرداند، بلکه در مقایسه با حالت خنک کنندگی عادی تا 36% در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می نماید.

 

دماهای غیرقابل تحمل نیازمند امکانات ویژه هستند

 

ویژگی های فنی کمپرسورهای Ultra Tropical Rotary Plus TM سامسونگ بطور خاص برای سازگاری با مناطق آب و هوایی شدیداً گرم طراحی شده و می توانند در بدترین دماها هم هوایی خنک تولید کنند. چقدر شدید؟ کمپرسور UTR Plus TM با کمک گشتاور بسیار زیاد موتور خود می تواند در محیط هایی تا 60 درجه سانتیگراد/140 درجه فارنهایت براحتی کار کند. 


اسپیلت اینورتر سامسونگ Samsung مدل AQV13PS

نورتر سامسونگ Samsung مدل AQV13PS

کولرگازی دیواری سرد و گرم سری مالدیوز Maldives، Smart Inverter، ظرفیت سرمایش 12500BTU/H، با رده مصرف انرژی +A 

 

2,190,000 تومان  /(مدل AQV10PS قیمت:1900000تومان)  

مشخصات

 کولرگازی دیواری سرد و گرم سری مالدیوز  Maldives

اینورتر هوشمند Smart Inverter

تک پانل ، با رده مصرف انرژی +A ،کولر گازی سرمایشی و گرمایشی

ظرفیت سرمایش  12500BTU/H ، ظرفیت گرمایش  12500BTU/H ، با مبرد R140 سازگار با محیط زیست

زدایش رطوبت: 1.5 لیتر/ساعت ، گردش هوا (حداکثر): 9.5 متر مکعب/دقیقه ، جریان کاری (سرمایش) : 5 آمپر

سطح نویز:

فضای بسته بالا/پایین : 36/26 ، مصرف برق در حالت سرمایش: 800 وات

مصرف برق در حالت گرمایش:  800 وات ، تا 60% صرفه جویی در مصرف انرژی در حالت کارکرد

فیلتر FULL HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار ، سیستم شستشوی اتوماتیک اواپراتور (پانل داخلی)

روکش محافظ فین ه ، محافظ کمپرسور در مقابل صدمات احتمالی ناشی از نوسانات برق

سیستم GOOD SLEEP II ، سیستم تولید سرمایش سریع (Turbo Cooling)

صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)

کمپرسور های تعبیه شده در کولرهای گازی  اینورتر  دارای قابلیت کارکرد تا دمای 46 درجه سانتیگراد در مناطق معتدل می باشند

ابعاد پنل (HxWxD):

29x82x19 سانتی متر

ابعاد کمپرسور (HxWxD):

48x66x24 سانتی متر ، وزن پنل: 9 کیلوگرم ، وزن کمپرسور: 26 کیلوگرم

5 سال ضمانت کمپرسور ، 18 ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر ، نصب رایگان

با ضمانت نامه  سام سرویس

 

ویژگی ها

تصفیه هوای منزل به بهترین نحو ممکن

 

به هوای تازه فکر کنید. سیستم Virus Doctor سامسونگ کیفیت هوای داخل را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد تا در هر نفس، هوای تازه و سالم را استنشاق کنید. این سیستم آلاینده های بیولوژیک نامرئی و مضر برای سلامتی مانند ویروس ها، باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از بین می برد تا شما را در برابر بیماری ها و ناخوشی های روزمره محافظت نماید. سیستم Virus Doctor می تواند بیش از 19.16 متر مکعب فضا را تصفیه کند و نه تنها هوای تازه برای منزل شما به ارمغان خواهد آورد بلکه قابلیت های آن فراتر از سایر رقبا است.

 

خواب خوش با حالت Good Sleep

 

بی خوابی شبانه اثر بدی روی شما در طول روز خواهد گذاشت. به همین خاطر است که قابلیت خواب خوش سامسونگ شرایط هوایی ایده آل را در اتاق خواب شما برقرار می سازد. با سیستم کنترل دقیق دما و تنظیم خودکار رطوبت، کلیه سه مرحله خواب شما از رطوبت و گرما محافظت شده و صبح با روحیه ای عالی بیدار خواهید تا روز جدیدی را شروع کنید. خواب خوش نه تنها دقایق و ساعت های بی خوابی را به شما بر می گرداند، بلکه در مقایسه با حالت خنک کنندگی عادی تا 36% در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می نماید.


اسپیلت کم مصرف سامسونگ Samsung مدل AQV25PS

اسپیلت کم مصرف سامسونگ Samsung مدل AQV25PS

کولرگازی دیواری سرد و گرم سری مالدیوز، اینورتر هوشمند، ظرفیت سرمایش و گرمایش 23500BTU/H، تک پانل،با رده مصرف انرژی +A، مصرف برق 1800 وات 

 

3,710,000 تومان / مدل(AQV19ps قیمت :3100000هزارتومان، سردوگرم) 

 

مشخصات

 کولرگازی دیواری سرد و گرم سری مالدیوز  Maldives

اینورتر هوشمند Smart Inverter ، تک پانل ، با رده مصرف انرژی +A ، کولر گازی سرمایشی و گرمایشی

ظرفیت سرمایش  23500BTU/H ، ظرفیت گرمایش    23500BTU/H ، با مبرد R140 سازگار با محیط زیست

زدایش رطوبت: 1.5 لیتر/ساعت ، گردش هوا (حداکثر): 9.5 متر مکعب/دقیقه ، جریان کاری (سرمایش) : 9.5 آمپر

جریان کاری (گرمایش) : 9.5 آمپر

سطح نویز:

فضای بسته بالا/پایین : 36/26 ، مصرف برق در حالت سرمایش: 1800 وات ، مصرف برق در حالت گرمایش:   1800 وات

تا 60% صرفه جویی در مصرف انرژی در حالت کارکرد

فیلتر FULL HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

سیستم شستشوی اتوماتیک اواپراتور (پانل داخلی) ، روکش محافظ فین ها

محافظ کمپرسور در مقابل صدمات احتمالی ناشی از نوسانات برق ، سیستم سلامتی نقره ای ، سیستم GOOD SLEEP II

سیستم تولید سرمایش سریع (Turbo Cooling) ، صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)

کمپرسور های تعبیه شده در کولرهای گازی  اینورتر  دارای قابلیت کارکرد تا دمای 46 درجه سانتیگراد در مناطق معتدل می باشند

ابعاد پنل (HxWxD):

29x82x19 سانتی متر ، ابعاد کمپرسور (HxWxD):

48x66x24 سانتی متر ، وزن پنل: 9 کیلوگرم ، وزن کمپرسور: 26 کیلوگرم

5 سال ضمانت کمپرسور ، 18 ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر ، نصب رایگان ، با ضمانت نامه  سام سرویس

 

 ویژگی ها

تصفیه هوای منزل به بهترین نحو ممکن

به هوای تازه فکر کنید. سیستم Virus Doctor سامسونگ کیفیت هوای داخل را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد تا در هر نفس، هوای تازه و سالم را استنشاق کنید. این سیستم آلاینده های بیولوژیک نامرئی و مضر برای سلامتی مانند ویروس ها، باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از بین می برد تا شما را در برابر بیماری ها و ناخوشی های روزمره محافظت نماید. سیستم Virus Doctor می تواند بیش از 19.16 متر مکعب فضا را تصفیه کند و نه تنها هوای تازه برای منزل شما به ارمغان خواهد آورد بلکه قابلیت های آن فراتر از سایر رقبا است.

خواب خوش با حالت Good Sleep

بی خوابی شبانه اثر بدی روی شما در طول روز خواهد گذاشت. به همین خاطر است که قابلیت خواب خوش سامسونگ شرایط هوایی ایده آل را در اتاق خواب شما برقرار می سازد. با سیستم کنترل دقیق دما و تنظیم خودکار رطوبت، کلیه سه مرحله خواب شما از رطوبت و گرما محافظت شده و صبح با روحیه ای عالی بیدار خواهید تا روز جدیدی را شروع کنید. خواب خوش نه تنها دقایق و ساعت های بی خوابی را به شما بر می گرداند، بلکه در مقایسه با حالت خنک کنندگی عادی تا 36% در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می نماید.


کولرگازی ایستاده سرد و گرم سامسونگ Samsung مدل AP 50M1

ایستاده سرد و گرم سامسونگ Samsung مدل AP 50M1

کولرگازی ایستاده Mirage، سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایش 48000 BTU/H، گردش هوا (حداکثر): 36 مترمکعب/دقیقه 

7,110,000 تومان

مشخصات

 کولرگازی ایستاده Mirage ، کولر گازی سرمایشی و گرمایشی

ظرفیت سرمایش  48000 BTU/H ، ظرفیت گرمایش  48000 BTU/H ، ظرفیت سرمایش  14.1 KW

ظرفیت سرمایش  12097 Kcal/hr ، زدایش رطوبت: 5.5 لیتر/ساعت ، گردش هوا (حداکثر): 36 مترمکعب/دقیقه

سطح نویز: فضای بسته بالا/پایین : 46/36 ، مصرف برق در حالت سرمایش: 4850 وات

باز و بسته شدن خودکار دریچه ها و گردش هوا در چهار جهت

طراحی زیبا و باریک

سیستم سرمایش سریع ، سیستم راه اندازی خودکار ، پرتاب هوا تا فواصل دور

نمایشگر لمسی ، دارای تایمر 24 ساعته ، روکش محافظ فین ها

فیلتر DEODORIZING ، سیستم کاهنده رطوبت ، سیستم TURBO ، جریان کاری (سرمایش) : 19.5 آمپر

سیستم تولید سرمایش سریع Turbo Cooling ، سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی Energy Saving

ابعاد پنل (HxWxD):

170x60x60 سانتی متر ، ابعاد کمپرسور (HxWxD):

80x120x60 سانتی متر

وزن پنل: 68 کیلوگرم ، وزن کمپرسور: 93 کیلوگرم ، کمپرسور تروپیکال با قدرت بازدهی بالا حتی تا دمای 54 درجه سانتیگراد

5 سال ضمانت کمپرسور ، 18 ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر ، نصب رایگان 

با ضمانت نامه  سام سرویس


لباسشویی تمام اتوماتیک میدیا Midea مدل WMF 1262 S

لباسشویی تمام اتوماتیک میدیا Midea مدل WMF 1262 S

ظرفیت شستشو : 6 کیلوگرم، خشک کن: 1200 (دور دردقیقه)، مصرف انرژی: +A، شستشوی تاخیری 

 

1,265,000 تومان /(مدل WMF 1262 W رنگ سفید، قیمت:1265000 تومان)

مشخصات:

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ، ظرفیت شستشو : 6 کیلوگرم ، خشک کن: 1200 (دور دردقیقه)

مصرف انرژی: +A ، 16 برنامه شستشو ، نمایشگر بزرگ LED ، سیستم ضد باکتری

آب فشانی در سه جهت  ، شستشوی تاخیری 24-1 ساعت ، حافظه شروع مجدد بعد از قطع برق

شستشوی محفظه داخلی ( DRUM CLEAN ) ، رنگ: سیلور ، با ضمانت نامه


مینی واش فریدولین Feridolin مدل SW 30

مینی واش فریدولین Feridolin مدل SW 30

مینی واش تک شوی، ظرفیت شستشو : 3 کیلوگرم، دارای ورودی آب 

 

قیمت :فریدولین 210,000 تومان / (مینی واش تک تکنو،قیمت سیصدوبیست هزارتومان)

مشخصات

 مینی واش تک شوی ، ظرفیت شستشو : 3  کیلوگرم ، دارای ورودی آب

شستشوی عالی توسط پروانه پر قدرت ، دارای مصرف انرژی بسیار پایین ، طراحی جدید و پیشرفته

وزن خالص: 8 کیلوگرم ، باضمانت نامه فریدولین


لباسشویی دوقلو تکنو Techno مدل Te-6200

لباسشویی دوقلو تکنو Techno مدل Te-6200

ماشین لباسشویی دو قلو (شستشو + خشک کن) با ظرفیت 2 کیلوگرم، کم مصرف و کم صدا 

 

385,000 تومان 

مشخصات

ماشین لباسشویی دوقلو ، مینی واش دارای خشک کن ، ماشین لباسشویی دو قلو (شستشو + خشک کن)

ظرفیت شستشو/خشک کن: 2 کیلوگرم ، با گردش آب قوی و کارآیی بی نظیر ، استفاده آسان

شستشوی سریع ، کم مصرف و کم صدا ، مناسب شستشوی البسه نوزادان و کودکان

مناسب برای شستشوی لباسهای کم برای حانواده های کم جمعیت، دانشجویان و ...

برای صرفه جویی در مصرف آب و برق ، 12 ماه گارانتی ، با ضمانت نامه تکنو


لباسشویی 7 کیلویی میدیا Midea مدل WMF 1277 S

لباسشویی 7 کیلویی میدیا Midea مدل WMF 1277 S

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک، ظرفیت شستشو: 7 کیلوگرم، مصرف انرژی: +A، شستشوی تاخیری، سیستم کنترل کف و دما 

1,675,000 تومان  / (مدلWMF 1277 W قیمت 1,590,000تومان ، رنگ سفید)

مشخصات

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ، ظرفیت شستشو: 7 کیلوگرم ، مصرف انرژی: +A ، دور خشک کن: 1200 (دور در دقیقه) ، سیستم ضد باکتری 

نمایشگر بزرگ LCD ، شستشوی تاخیری از (24 - 0) ساعت ، حافظه شروع مجدد بعد از قطع برق

شستشوی محفظه داخلی ( DRUM CLEAN ) ، سیستم کنترل کف و دمای شستشو ، نمایشگر خطا

سیستم کنترل کف ، حافظه توقف دستگاه ، کنترل دمای شستشو ، درب استیل ، قدرت موتور: 2200 وات

میزان برق مصرفی: 220 ولت ، نوع موتور: تسمه دار ، جنس بدنه و پایه: فلز ، وزن: 82.77 کیلوگرم

ابعاد: 875 ‏x‏ 660 ‏x‏ 680 میلیمتر ، رنگ: سیلور ، با ضمانت نامه فرسان


ماشین لباسشویی جدید میدیا Midea مدل WMF 1473 S

ماشین لباسشویی جدید میدیا Midea مدل WMF 1473 S

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک، ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم، مصرف انرژی: +A، 16 برنامه شستشو، درب کروم 

 

1560000 تومان  / (مدل WMF 1473 W قیمت فعلی 1,580,000تومان ، سفیدرنگ)

مشخصات

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ،ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم ، خشک کن: 1400 (دور دردقیقه)

مصرف انرژی: +A ، 16 برنامه شستشو ، درب کروم

سیستم ضد باکتری ، آب فشانی در سه جهت ، نمایشگر بزرگ LCD

درب کروم ، شستشوی تاخیری 24-1 ساعت ، حافظه شروع مجدد بعد از قطع برق

شستشوی محفظه داخلی ( DRUM CLEAN ) ، رنگ: سیلور ، با ضمانت نامه فرسان


یخچال 5 فوت میدیا Midea مدل HS-720L

یخچال 5 فوت میدیا Midea مدل HS-720L

یخچال 5 فوت، ظرفیت : 92 لیتر، یخچال دیفراست تک درب با جایخی کوچک

 

578,000 تومان 

مشخصات

یخچال 5 فوت ،ظرفیت : 92 لیتر

یخچال دیفراست ، لاستیک دور درب ضد باکتری ، طراحی بسیار زیبا بهمراه تکنولوژی روز

کمپرسور بسیار قوی ، فریزر تعبیه شده کوچک درون یخچال ، قابلیت تنظیم پایه ها جهت استحکام در ایستایی

دارای طبقات شیشه ای مقاوم و متحرک ، امکان جا به جایی آسان یخچال ، صدای کم

مناسب برای فضاهای اداری ،آپارتمان های کوچک، دفاتر کار، اتاقهای دانشجویی، هتل ها و ...

دارای گاز سازگار با لایه اوزون ، کلاس مصرف انرژی A/B ، ابعاد 479x450x832

رنگ سفید ، با ضمانت نامه فرسان 


مایکروویو پاناسونیک Panasonic مدل NN-SM332

مایکروویو پاناسونیک Panasonic مدل NN-SM332

ظرفیت 25 لیتر، توان مایکروویو: 1270 وات، دارای عملکرد مایکروویو و یخ زدایی 

 

454000 تومان

مشخصات

ظرفیت 25 لیتر ، توان مایکروویو: 1270 وات

دارای عملکرد مایکروویو و یخ زدایی  ، دارای 5 سطح مایکروویو ، قابلیت تنظیم زمان

ابعاد: HxWxD

287x400x485 میلی متر

وزن 12Kg

دارای سینی شیشه ای چرخان با قطر 288 میلی متری ، دارای 12 ماه گارانتی

با ضمانت نامه بانیان الکتریک


Panasonic NN-C784MF Microwave Oven مایکروویوپاناسونیک اورجینال اصل

مایکروفر پاناسونیک Panasonic مدل NN-C784MF

ظرفیت 28 لیتر، دارای عملکرد مایکروویو، یخ زدایی، گریل و کانوکشن، توان مایکروویو: 1000 وات 

قیمت : 1430000 تومان 

مشخصات

ظرفیت 28 لیتر ، توان مایکروویو: 1000 وات ، توان کانوکشن 1515 وات

دارای 8 برنامه پخت ، دارای عملکرد مایکروویو، یخ زدایی، گریل و کانوکشن

دارای صفحه نمایش ،  قابلیت تنظیم زمان ، قابلیت پخت ترکیبی

بدنه داخلی از جنس استیل ، عملکرد گرم کردن دوباره غذا به صورت اتوماتیک

دارای چراغ داخلی LED ، دارای سینی با قطر 350 میلی متری ، دارای 12 ماه گارانتی

با ضمانت نامه بانیان الکتریک


ديکشنري آنلاين